• Office address:

    60 Le Quang Đao, Bac My Phu, Ngu Hanh Son, Đa Nang

  • Phone number:

    +84 911 675 086

  • Email:

    hrdept.bravo@gmail.com